دانلود رایگان

دروازه هوشمند الکترونیک فوتبال و فوتسال

 

اولین و تنها دستگاه ورزش فوتبال برای تمرینات اختصاصی فوتبال و فوتسال

فناوری که به کمک آن بازیکن فوتبال را قادر به شوت زنی خارق العاده می نماید.

این اختراع ایرانی بازیکنان قادر خواهند بود تا با رفع ایرادات در نحوه شوت زنی بهترین عملکرد را در گل زنی داشته باشند.